Algemene
voorwaarden

7

ARTIKEL 1 – Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op lesovereenkomsten van key4all, of tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
1.3 Indien een van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

ARTIKEL 2 – Definities De met cursief geschreven begrippen hebben de volgende betekenis.
2.1 Key4all: Rijopleider
2.2 De Leerling: de partij die een lesovereenkomst sluit met Key4all.
2.3 Lesovereenkomst: overeenkomst tussen Key4all en de leerling waarvan Key4all zich tegen betaling verplicht rijlessen of aanverwanten diensten of producten kan leveren. Een lesovereenkomst heeft betrekking op een complete pakket(rijlessen) en (her)examen(s).

ARTIKEL 3 – Rechten en verplichten Key4all
3.1 Key4all dient ervoor te zorgen dat: 1 de rijles wordt gegeven door rijinstructeurs die voldoen aan de vereisten die van de Wet Rijonderricht motorrijtuigen (WRM). 2 De examens worden aangevraagd binnen twee weken na volledige betaling van lesgelden. 3 Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde rijinstructeur.
3.2 Key4all is gerechtigd de rijlessen en overige diensten te laten uitvoeren door derden.
3.3 Key4all spant zich in om de rijlessen te plannen conform de wensen van de leerling, maar is daartoe niet verplicht.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen leerling
4.1 De leerling is verplicht te houden aan afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Indien de leerling te laat komt wordt deze tijd in mindering gebracht op de huidige les. Is de leerling niet binnen 15 minuten op de afgesproken plaats en tijdstip, komt de rijles te vervallen zonder dat de leerling recht heeft op een vervangende rijles. De rijles moet worden ingehaald op basis van een losse rijles tarief.
4.2 Bij verhindering een rijles minimaal 48 uur van tevoren verzetten. Zaterdag en zondag en alle erkende feestdagen worden niet meegerekend in de 48 uur.
Als bij verhindering van de les niet binnen 48 uur wordt doorgegeven dan wordt de vervangende les in rekening gebracht als losse rijles. Indien de lespakket betrekking heeft tot een spoed opleiding kunnen leerlingen geplande lessen niet worden verzet of geannuleerd, behoudens dringende reden. Onder dringende reden wordt enkel verstaan een niet geplande ziekenhuisbezoek, overlijden of begrafenis in de 1e of 2e graad van de familie lid.
4.3 Alle aanwijzingen van de rijinstructeurs tijdens de rijlessen op te volgen.
4.4. Zich te onthouden van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden gedurende rijlessen en of examens.
4.5 Voor het examen in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en in het bezit zijn van een geldig theorie certificaat met ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring.
4.6 Key4all op de hoogte stellen van eventuele ontzeggingen van bevoegdheden tot het besturen van motorvoertuigen.

ARTIKEL 5 – Betalingen en prijs
5.1 De overeengekomen kosten worden aan de leerling met facturen in rekening gebracht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle pakketprijzen zijn inclusief BTW van toepassing. De inschrijfkosten maken geen deel uit van de pakketprijs
.5.2 Pas na ontvangst van de betaling (bij betaling in meerdere maandtermijnen: de eerste termijn) van het lespakket kan de leerling de lessen volgen.
5.3 De leerling is van rechtswege in verzuim als binnen veertien dagen na verstrijken van de betalingstermijn door Key4all geen betaling is ontvangen. Key4all is gerechtigd om de lesovereenkomst te ontbinden. De leerling is Key4all in dat geval het volledige bedrag waar de lesovereenkomst betrekking op heeft direct verschuldigd en in dat geval meteen opeisbaar
5.4 Key4all is gerechtigd haar vorderingen op de leerling aan derden ter incasso uit handen te geven indien de leerling in verzuim is met zijn of haar betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 6 – Examen
6.1 De kosten van het afgesproken betaling van de rijlessen en examen dienen te zijn voldaan aan Key4all voordat de examens aanvraag kan worden gedaan.
6.2 Key4all is gerechtigd tussentijdse prijswijzingen van theorie en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de leerling. Hierbij ontvangt de leerling ook een schriftelijke prijswijziging.
6.3 Key4all behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen.
6.4 Indien het examen geen doorgang vindt omdat de leerling niet of laat verschijnt of geen geldige documenten kan tonen, kan komen de kosten voor een nieuwe examen aanvraag voor de rekening van de Leerling. In dit geval is beroep doen op een gratis herexamen niet van toepassing.

ARTIKEL 7 – Lesovereenkomst
7.1 Elke lesovereenkomst die door de leerling is ondertekend is bindend, tenzij binnen veertien dagen na ondertekening via de mail of schriftelijk wordt herroepen.
7.2 De lesovereenkomst kan in geval van overmacht met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand op de eerste kalenderdag van de maand worden uitgevoerd.
7.3 In geval van artikel 7. 2 zal Key4all het restant van de pakketprijs onder aftrek van de reeds genoten rijlessen en betaalde examens kosten restitueren.
7.4 Ingeval van ontbinding is de leerling aan Key4all ten alle tijden de volgende kosten verschuldigd: administratiekosten €9- annuleringskosten Euro 60 – inschrijfkosten 14,95
7.5 In Geval van teruggave les prijzen onder actuele prijzen op de website.

ARTIKEL 8 – Vrijwaring
8.1 Key4all vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan of overtredingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, mede de het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
8.2 Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel te zaken de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle anderen financiële consequenties geheel overnemen.

ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Key4all verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoon gegevens (WBP).

blog pagina

Onze blog is jouw online gids naar het behalen van je rijbewijs, boordevol handige tips, inspirerende verhalen en deskundig advies.

Herexamen(s)

Gezakt?  Kan gebeuren, Het kan teleurstellend zijn om voor de eerste keer te zakken voor je praktijkexamen auto. Maar maak je geen zorgen, het is niet het einde van de weg. Hier zijn enkele tips om jezelf voor te bereiden op een succesvolle herkansing. Tips voor...

Ik heb rijervaring

Heb jij rijervaring? Behaal succes met Key4all Wil je in no-time je rijbewijs halen? Bij Key4All Rijschool ben je aan het juiste adres! Met onze intensieve spoedcursus helpen we je snel en efficiënt de weg op. Onze ervaren instructeurs staan klaar om je de fijne...

Ik heb nog geen rijervaring

Geen rijervaring? Op maat gemaakte lessen. Bij Key4all begrijpen we dat elke leerling anders is. Daarom bieden we op maat gemaakte lessen die zijn afgestemd op jouw leerbehoeften en tempo. Of je nu sneller leert door te doen of door te observeren, we passen onze...

Binnen 10 dagen je rijbewijs halen

Hoe slaag ik in éénkeer? Behaal succes met key4all. Wil je in no-time je rijbewijs halen? Bij Key4All Rijschool ben je aan het juiste adres! Met onze intensieve spoedcursus helpen we je snel en efficiënt de weg op. Onze ervaren instructeurs staan klaar om je de fijne...

Gevaarherkenning

Gevaarherkennen! De Sleutel tot Veilig Rijden. Het is essentieel om te weten wanneer je moet remmen, gas moet loslaten of helemaal niets moet doen. Remmen is cruciaal bij slecht weer, smalle wegen, of onoverzichtelijke situaties. Het gas loslaten is een slimme zet als...

Voordelige Rijles Pakketten in Almere en Lelystad

WelkeRijlespakket?Lespakket bij key4all. Tijdens een proefles analyseert onze ervaren instructeur zorgvuldig je vaardigheden, leertempo en comfortniveau in de auto. Of je nu een ervaren leerling bent die zijn vaardigheden wil bijschaven of een onervaren leerling die...

Ontdek nu je vrijheid, start een proefles